Warunki współpracy

Zapoznaj się w ogólnym warunkami współpracy z naszą firmą

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

INTERPRODUKT Jan Biłko

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez INTERPRODUKT Jan Biłko ul. Łepkowskiego 8/60 31-422 Kraków.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez INTERPRODUKT Jan Biłko z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).
 3. W oparciu o złożone przez Kupującego zamówienie INTERPRODUKT Jan Biłko wystawia Potwierdzenie Zamówienia zawierające wartość zamówienia, termin realizacji, warunki płatności oraz warunki dostawy. Umowa wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia przez INTERPRODUKT Jan Biłko, tj. z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, lub z dniem spełnienia innych warunków Umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy Stronami, chyba, że Strony postanowiły inaczej.
 4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „https://interprodukt.pl/ „. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z INTERPRODUKT Jan Biłko przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 2. Oferty i ceny

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez INTERPRODUKT Jan Biłko mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Jeżeli z treści Umowy nie wynika inaczej, ceny określone w cennikach, umowach i ofertach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według warunków płatności wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez INTERPRODUKT Jan Biłko (z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej – art. 589 k.c.). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas INTERPRODUKT Jan Biłko ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. INTERPRODUKT Jan Biłko jest nadto uprawniony do żądania odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
 3. INTERPRODUKT Jan Biłko jest uprawniony do zatrzymania zaliczek wpłaconych na poczet towaru, który nie został odebrany przez Kupującego.
 4. Dla Kupujących nie posiadających podpisanej umowy dystrybucyjnej z INTERPRODUKT Jan Biłko oraz Kupujących, którzy nie przedstawili zabezpieczenia płatności wobec INTERPRODUKT Jan Biłko, zasadą jest płatność najpóźniej w momencie odbioru.
 5. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto INTERPRODUKT Jan Biłko.
 6. W przypadku nieterminowej zapłaty, INTERPRODUKT Jan Biłko jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 7. Kupującemu nie służy wobec INTERPRODUKT Jan Biłko prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. W przypadku zamówienia wyrobów niestandardowych Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

§ 4. Warunki dostawy

 1.  Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia, zgodnie z warunkami wskazanymi w Potwierdzeniu Zamówienia
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, dokładny opis zamówienia, ilość zamawianego towaru, preferowany termin i miejsce dostawy.
 3. INTERPRODUKT Jan Biłko może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest wystawiony przez INTERPRODUKT Jan Biłko Potwierdzenie Zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia przedstawiony w Potwierdzeniu Zamówienia ma charakter przybliżony i nie jest wiążący. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru po potwierdzeniu gotowości do odbioru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Przekroczenie tego terminu uprawnia INTERPRODUKT Jan Biłko do magazynowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego.
 5. W razie niedotrzymania wyraźnie i pisemnie przyrzeczonego terminu dostawy Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia INTERPRODUKT Jan Biłko odpowiedniego terminu dodatkowego. Jeżeli nie zostanie on dotrzymany, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez INTERPRODUKT Jan Biłko nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. INTERPRODUKT Jan Biłko ma obowiązek powiadomienia Kupującego o niemożności spełnienia świadczenia i jej przyczynach. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez INTERPRODUKT Jan Biłko zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, klęskę żywiołową, strajki itp.

§ 5. Wysyłka i odbiór towaru

 1. Z chwilą wydania rzeczy przez INTERPRODUKT Jan Biłko na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 2. Miejscem wykonania świadczenia w przypadku transportu towaru przez INTERPRODUKT Jan Biłko, a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez INTERPRODUKT Jan Biłko, wówczas miejscem wydania rzeczy jest miejsce odbioru towaru przez Kupującego lub firmę transportową.
 3. Koszt przewozu towaru do siedziby Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego jest ustalany każdorazowo w Potwierdzeniu Zamówienia i może podlegać zmianom.
 4. W przypadku dostawy towaru przez INTERPRODUKT Jan Biłko, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego dostarczanego towaru. Wszelkie uszkodzenia lub braki towaru powinny być zgłoszone kurierowi dostarczającemu towar i udokumentowane stosownym protokołem szkodowym. Gdy stwierdzenie szkody podczas odbioru towaru było utrudnione, możliwe jest zgłoszenie reklamacji w terminie 7 dni od daty dostawy, na piśmie, do siedziby INTERPRODUKT Jan Biłko. Warunkiem uznania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i udokumentowanie szkody zdjęciami (także w formie elektronicznej).
 5. INTERPRODUKT Jan Biłko zastrzega sobie prawo do dostawy wybranych drzwi lub konstrukcji przeszklonych w kompletach do zaszklenia w miejscu montażu. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne rekompensaty finansowe.

§ 6. Gwarancja

 1. Gwarancja na produkty INTERPRODUKT Jan Biłko wynosi 12 miesięcy od momentu przejścia ryzyka. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) Producenta.
 2. Gwarancja na produkty INTERPRODUKT Jan Biłko obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

§ 7. Właściwość sądu

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie lub Sąd Okręgowy w Krakowie.